วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หลักการและที่มาของการทำสมาธิเคลื่อนที่

      
                                                                                               
หลักการทำสมาธิเคลื่อนที่มีที่มาจากหลักอริยสัจซึ่งมีประเด็นหลัก ที่หยิบขึ้นมาพิจารณาคือ    สัมมาสติซึ่งเป็นตัวรู้อันชักนำก่อให้เกิด ปัญญา(สัมมาสมาธิ) โดยมีตัวประกอบรองคือ เห็นชอบ(สัมมาทิฏฐิ)และคิดชอบ(สัมมาสังกัปปะ) หรือนัยหนึ่งคือ ปรโตโฆสะ  (เสียงจากอื่นๆ) และโยนิโสมนสิการ(การทำในใจโดยแยบคาย)    


เมื่อเห็นชอบย่อมต้องคิดชอบ แล้วก็ย่อมพูดชอบ(สัมมาวาจา)     ทำชอบ(สัมมากัมมันตะ) อาชีพชอบ(สัมมาอาชีวะ)  และเพียรชอบ(สัมมาวายามะ)  

ส่วนประเด็นลมหายใจ นั้นมีที่มาจากหลักไท้เก๊ก-โยคะ  เป็นแนวความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตที่เคลื่อนไหว โดยเน้นที่ลมหายใจเป็นประเด็นหลักในการทำให้ร่างกายไม่เหน็ดเหนื่อย เมื่อจิตและกายไม่เหนื่อยย่อมอยู่เย็นเป็นสุข 

                                                                                              
                                                                                                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม